Privacy verklaring Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam

Het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC), inclusief het daarin ondergebrachte Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), brengt vraag en aanbod van personeel bij elkaar. We verbinden werkgevers die werknemers van werk naar werk willen helpen en creëren samen oplossingen. Zo dragen we eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait. Het matchingsplatform HalloWerk helpt hierbij om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen.

Het RMT bestaat uit werknemers- en werkgeversorganisaties, regiogemeenten en het UWV.

Categorie persoonsgegevens

Het RMT gebruikt persoonsgegevens van kandidaten die met werkloosheid worden bedreigd of hun baan hebben verloren en kandidaten die tijdelijk aan andere werkgevers worden gekoppeld, omdat hun werkgever geen werk beschikbaar heeft. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Klantnummer
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Gemeente
 • Type dienstverlening
 • Klantmanager
 • Profielstatus
 • Banenafspraak
 • Praktijkroute
 • BBL
 • Tozo
 • Woonplaats
 • Volledig CV
 • Werkervaring
 • Opleiding
 • Beheersing Nederlandse taal
 • Competenties
 • Persoonsomschrijving
 • Rijbewijs
 • Vervoersmiddel
 • Beschikbaarheid
 • Sector
 • Voorkeursberoepen
 • Foto
 • Mogelijkheden fysiek werk (Tillen, staan, bukken, etc.)
 • Assesments

Doel

Het RMT gebruikt persoonsgegevens om vraag en aanbod van personeel bij elkaar te brengen. Het matchingsplatform wordt gebruikt om werknemers/werkzoekenden te begeleiden (loopbaancoaching) en te matchen aan werkgevers. Kandidaten kunnen via het ingevulde profiel gekoppeld worden aan de beschikbare vacatures bij werkgevers. Aangesloten werkgevers kunnen rechtstreeks inzicht krijgen in de profielen van de werknemers met bijbehorende contactgegevens.
Daarnaast gebruikt het RMT persoonsgegevens voor:

 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
 • Verantwoording naar de overheid.

Het RMT koopt ook opleidingen en verzorgt trainingen voor kandidaten.

Grondslag

De gemeente en partijen van het RMT hebben op basis van de Wet een taak van algemeen belang, namelijk het ondersteunen bij het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Wet:
Artikel 13 lid 1 Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19

Het delen van gegevens met werkgevers vindt plaats op basis van toestemming. Door inschrijving verstrekt de werknemer / kandidaat zijn gegevens en geeft daarmee toestemming. De aanmelding van de werkzoekende wordt gezien als toestemming/verklaring van geen bezwaar. De toestemming wordt ingetrokken als de kandidaat / werknemer bij de servicedesk van het RMT (servicedesk@rwcgrootamsterdam.nl) aangeeft te willen worden uitgeschreven.

Ontvangers

Partijen van het RMT kunnen persoonsgegevens met elkaar delen indien nodig voor de uitvoering van hun taak.

Voor HalloWerk geldt dat via het matchingsplatform gegevens van kandidaten / werknemers worden verstrekt aan werkgevers die zijn aangesloten bij HalloWerk.

Bron van de gegevens

Het RMT vult het klantnummer, voor en achternaam, geslacht, telefoonnummer en het emailadres in. De overige gegevens worden aangepast en ingevuld door de kandidaat / werknemer zelf.

Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

Het RMT bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. De gemeente houdt zich daarbij aan de Archiefwet. De gemeente bewaart de gegevens nog 10 jaar na beëindiging van de ondersteuning. Als de ondersteuning wordt geweigerd bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken ondersteuning is deze termijn 1 jaar. Voor de gegevens in het matchingsplatform geldt een bewaartermijn van 3 maanden.

Rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, of bezwaar kan ingediend worden via de servicedesk, info@rwcgrootamsterdam.nl . Dit kan echter ook bij het algemene loket van Amsterdam.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Amsterdam is de Functionaris Gegevensbescherming voor het RMT. Zie de algemene privacyverklaring van de gemeente Amsterdam.