7% van WW-gerechtigden in Groot Amsterdam jonger dan 27 jaar

Jongeren onder de 27 jaar maken een klein deel uit van de totale populatie WW-gerechtigden. In Groot Amsterdam was dat de afgelopen maand ongeveer 7%. Zij komen vaak niet in aanmerking voor een WW-uitkering omdat zij nog geen rechten hebben opgebouwd als ze beginnen op de arbeidsmarkt. Het aantal jongeren dat instroomt in de WW is wel een indicator. Bij krimp van de werkgelegenheid is dit vaak de eerste groep die hun baan verliest omdat jongeren veelal op een tijdelijk contract werken.

De WW-instroom voor jongeren is in de periode januari t/m oktober 2023 landelijk met 5% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit komt overeen met de toename in de regio Groot Amsterdam.

Jongeren vinden en binden

Begin 2023 publiceerde UWV een artikel genaamd ‘9 tips om jongeren te vinden en binden’. Door de krappe arbeidsmarkt blijkt het voor werkgevers steeds lastiger om personeel te werven en behouden. Dat geldt ook voor jongere werknemers (dit zijn er ruim 1,6 miljoen in Nederland). Zij hebben vaak andere wensen op het gebied van werk en vragen daardoor om een eigen benadering. Enkele highlights. Jongeren:

  • wisselen vaker van baan;
  • vragen om afwisseling en uitdaging;
  • willen dat hun werk een positieve impact heeft op de wereld om hen heen;
  • houden niet van hiërarchie op basis van het aantal werkjaren.

Kansen voor jongeren

Op allerlei manieren wordt gewerkt aan transparantie van de arbeidsmarkt, ook voor de categorie jongeren. Zo tonen UWV en SBB met de Basiscijfers Jeugd eens per kwartaal de kansen en mogelijkheden op de regionale arbeids- en stagemarkt. Op de pagina van de Basiscijfers Jeugd zijn verschillende dashboards te vinden, die op regionaal niveau informatie verschaffen over stages en leerbanen, vacatures, werkzoekenden en kansrijke opleidingen. Op 11 december zijn de dashboards weer geüpdatet.

 

Opleiding

Om scholieren en studenten te geleiden naar die sectoren waar de grootste tekorten zijn, is het van groot belang dat er voldoende leraren zijn om deze aanstaande werknemers op te leiden. Op 28 november verscheen de publicatie ‘Lerarentekorten in het po, vo en mbo’. Hierin wordt duidelijk dat het (ook) in de sector Onderwijs code rood is:

  • De tekorten in het primair- en voortgezet onderwijs zullen op lange termijn – bij ongewijzigde omstandigheden – niet snel verbeteren. De daling van leerlingenaantallen maakt plaats voor stabilisatie en daarna stijging (in po vanaf 2028). Ook blijft de instroom vanuit lerarenopleidingen dalen. In het mbo zullen de tekorten vermoedelijk juist iets dalen vanaf 2028.
  • In het voortgezet onderwijs bestaan er ook al langere tijd tekorten, vooral aan docenten talen en exacte vakken. Sinds enkele jaren is er ook een krappe arbeidsmarkt voor docenten in het mbo, zo blijkt uit de UWV spanningsindicator.
  • Goede begeleiding van startende leraren en het opleiden van zij-instromers kunnen soelaas bieden. Ook de extra inzet van bijvoorbeeld onderwijsassistenten kan de werkdruk onder leraren verzachten, al hangt dit deels af van (tijdelijke) financieringsmogelijkheden zoals de NPO-middelen en de regeling Werkdrukmiddelen.

 

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In november 2023 werden er in Groot Amsterdam 15.289 WW-uitkeringen verstrekt; een groei van 1,1% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met een jaar geleden steeg het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Groot Amsterdam met 18,5%. In Nederland steeg het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand met 2,9%.

 

 

     20231220 Nieuwsflits arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam november 2023 v1.0

      Landkaart lopend WW november 2023 maandmutatie

      Landkaart lopend WW november 2023 jaarmutatie

Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/groot-amsterdam

9 tips om jongeren te vinden en binden
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/specifieke-groepen/jeugd/9-tips-om-jongeren-te-vinden-en-binden

Basiscijfers Jeugd
https://www.s-bb.nl/activiteiten/onderzoek-en-informatie/arbeidsmarkt/#basiscijfers-jeugd

Lerarentekorten in het po, vo en mbo
https://www.werk.nl/imagesdxa/uwv-lerarentekorten-po-vo-mbo-def-nov-2023_tcm95-453843.pdf

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mareille Smits communicatieadviseur UWV, district Groot Amsterdam, e-mail: mareille.smits@uwv.nl, telefoon 06 2708 5671.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op werk.nl.

Over UWV

Ieder mens wil meedoen in de maatschappij. Daarom helpen we mensen in hun zoektocht naar werk. Mocht dat niet lukken, dan zorgen we voor inkomen. Dat doen we voor meer dan 1,2 miljoen mensen met een WW, WAO, WIA, Ziektewet en een Wajong uitkering. Werkgevers staan wij bij in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers. Denken mee over arbeidsvraagstukken en bieden arbeidsmarktinformatie aan. Alles heeft uiteindelijk één gezamenlijk doel. Een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen meedoen.